Adatkezelési tájékoztató online fizetési szolgáltatás igénybe vételéhez

Ki kezeli az Ön személyes adatait?  

Az adatkezelő a Matek Oázis Kft, 8800 Nagykanizsa, Buda Ernő u. 19. 2.emelet 212/1.
Telefon: +36-30/38-22-555


Milyen adatokat, milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?
 A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát, valamint a kezelt adatok körét az alábbi felsorolás foglalja össze:

 • Kezelt adatok köre:
  I. Az Ön
  -    neve,
  -    számlázási címe,
  -    e-mail címe,
  -    telefonszáma
 • Az adatkezelés célja a kibocsátó bank által végzett biztonságosabb ügyfél hitelesítés   
 • Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
 • Az adatkezelés időtartama: Személyes adatok esetében a 3DS authentikáció erejéig, ezt követően törlésre kerülnek.

 

Milyen jogok illetik meg Önt?    

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön
(i) az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Matek Oázis Kft. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a Matek Oázis Kft. -nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,
(iii) kérheti, hogy a Matek Oázis Kft  ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?    

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.

 

Nyilatkozat  
 
Kijelentem, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem. Ezennel önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy Matek Oázis Kft. az önkéntesen megadott személyes adataimat fenti tájékoztatóban meghatározott célból továbbítsa a CIB Bank Zrt. részére.