Szorzás

A szorzás a négy alapművelet egyike.

A szorzás ismételt összeadást jelent. Lényegében leegyszerűsítjük az ismételt összeadást.

Például: 7 + 7 + 7 = 3 · 7 A hetet 3-szor adjuk össze önmagával, ezt írjuk le röviden úgy, hogy 3 · 7.

Ebben a műveletben a 7-nek az a neve szorzandó, őt szorozzuk meg a 3-mal, aminek a neve szorzó. Elvégezzük a műveletet, az eredmény 21, ennek a neve szorzat.

szorzó szorzandó szorzat

A szorzásnak nagyon fontos szabálya, hogy a tényezők (a szorzandó és a szorzó) sorrendje felcserélhető, (emiatt nevezhetjük egységesen őket szorzótényezőknek) az eredmény ugyanaz lesz.  Tehát 3 · 7 és 7 · 3 is 21-gyel egyenlő.

Példák a szorzás megértéséhez

Végezzük el a következő szorzásokat!

4 · 5 = 5 + 5 + 5 + 5 =20

2 · 6 = 6 + 6 = 12

8 · 6 = 6 +  6 +  6 +  6 +  6 +  6 +  6 +  6 = 48

A kövekező Matek Oázis videókkal tanulhatsz a szorzásról

Egész számok szorzása, osztása, hatványozása
Műveletek egész számokkal
Törtek II. (osztás, szorzás)
Gyakorlás - Törtek II. (műveletek törtekkel)
Tizedestörtek
Gyakorlás Tizedestörtek
Az algebra alapjai 2.
Az algebra alapjai 3. (törtek)
Hatványozás
Mit tudsz a törtekről?
Gyakorlás (9. osztály) Algebrai törtek
Műveletek sorrendje (ism)
Törtek szorzása
Törtek
Tizedestörtek szorzása
Tizedestörtek
Alapműveletek
Tört szorzása egész számmal
Vegyes feladatok törtekkel
Tizedestörtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal...
Tizedestörtek szorzása és osztása természetes számmal
Helyiértékek
Számolj fejben!
Írásbeli számolás
Egész számok szorzása, osztása
Hatványozás
9-es szorzótábla
7-es szorzótábla
6-os szorzótábla
3-as szorzótábla
Szorzás szöveges feladatokban (szorzás 10-ig)
Szorzás szöveges feladatokban (szorzás 5-ig)
Műveletek sorrendje 1.
Törtek III.
Tizedestörtek I.
Tizedestörtek III.
Szorzás bevezetése
Osztás bevezetése
Szövegesek vegyesen
Egész számok
Szorzás 2-től 5-ig
Szorzás 6-tól 8-ig
Szorzás 2-től 10-ig
Szöveges feladatok vegyesen
Ism.: Számolás 100-ig 2.
Szorzás 1.
Szorzás kerek számokkal
Szorzás kétjegyű számokkal
Szorzás gyakorlása
Osztás 1. - egyszerűbb műveletek
Írásbeli szorzás 1.
Írásbeli szorzás 2.
Írásbeli szorzás 3.
Szorzás nagyobb számokkal
Műveletek sorrendje
Írasbeli szorzás és osztás gyakorlása
Összeg-különbség szorzása
Írásbeli szorzás kétjegyű számokkal
Írásbeli szorzás I.
Írásbeli szorzás
Szorzás fejben I.
Összefoglalás 1.
Összefoglalás 2.
Összefoglalás 2.
Szorzás fejben II.
Szorzás, írásbeli szorzás
A műveletek sorrendje
Összefoglalás 1.
Műveletek sorrendje
Szorzás, osztás
Fejszámolás 100-ig
Szorzótábla gyakorlás
Egyjegyű szorzás/osztás
Kétjegyű szorzás
Kétjegyű szorzás/osztás
Szorzás (+/-)
Szorzás/osztás (+/-)
Szöveges feladatok (alapok 2.)
Szorzás nagyobb számokkal
Műveletek sorrendje
Tizedestörtek 10; 100; 1000-rel szorzása, osztása
Tizedestörtek szorzása, osztása egész számmal
Szorzás kerek számokkal 10000-ig
Törtek szorzása - gyakorlás
Az algebra alapjai 3. - gyakorlás
2. Racionális és irracionális számok...

2. Racionális és irracionális számok...

2. tétel: Racionális és irracionális számok. Műveletek a racionális és irracionális számok halmazán. Közönséges törtek és tizedes törtek. Halmazok számossága. Tanuld meg a racionális és irracionális számok fogalmát, a műveletek tulajdonságait. Segítünk megtanulni, hogyan bizonyítsd be, hogy a gyök 2 irracionális szám, és mit kell elmondanod a tizedestörtekről, törtekről. Mik azok a racionális és irracionális számok? Racionális számoknak azokat a számokat nevezzük, amelyek felírhatók két egész számhányadosaként. Az irracionális számok azok a számok, amelyek nem írhatók fel két egész szám hányadosaként. A valós számok halmaza nem más, mint ennek a két diszjunkt halmaznak az uniója. A valós számok halmaza és a valós számegyenes pontjai közt kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés létezik. Ha például a nulla pontnál egységnyi oldalhosszúságú négyzetet szerkesztünk a 0-tól 1-ig tartó szakasz fölé, akkor ennek a négyzetnek az átlója, ami gyök2 hosszúságú, kijelöli a számegyenesen négyzetgyök 2 helyét. Tétel: 2 négyzetgyöke irracionális szám. A tételt indirekt bizonyítási módszerrel bizonyítjuk. Műveletek a racionális és irracionális számok halmazán. A racionális számok halmaza zárt a négy alapműveletre nézve. Ez azt jelenti, hogy két racionális szám összege, különbsége, szorzata és hányadosa is racionális. Természetesen osztás esetén az osztó nem lehet nulla, a 0-val való osztást nem értelmezzük. Mivel a racionális számok esetén létezik közönséges tört alak, ezért elegendő ilyen alakra megnézni a műveleteket. Eredményként mindig racionális számot kapunk, hiszen a kapott tört számlálója is és nevezője is egész szám, mivel az egész számok halmaza is zárt a négy alapműveletre. Két közönséges törtet úgy szorzunk össze, hogy a számlálót a számlálóval, nevezőt pedig a nevezővel szorozzuk. A számláló és a nevező is egész szám lesz, tehát a szorzás eredményeként szintén racionális számot kapunk. Közönséges törttel pedig úgy osztunk, hogy a reciprokával szorzunk. Az előzőekhez hasonlóan most is racionális számot kapunk hányadosként. Milyen tulajdonságai vannak ezeknek a műveleteknek? Az összeadás és a szorzás művelete kommutatív, tehát összeadásnál a tagok, szorzás esetén a tényezők felcserélhetők. Ez a két művelet asszociatív is, tehát csoportosítva is elvégezhetjük őket. A szorzás művelete disztributív az összeadásra (és a kivonásra), tehát egy zárójeles összeg tagjait tagonként is beszorozhatjuk. Milyen tizedes törtek vannak? Melyek a racionális számok közülük? A véges tizedes törteket nagyon könnyű meghatározni két egész szám hányadosaként, hiszen az egészrészt és a törtrészt is fel tudjuk írni közönséges tört alakban. Természetesen így nem mindig kapjuk a legegyszerűbb alakot, azt akkor kapjuk meg, ha egyszerűsítünk a számláló és a nevező legnagyobb közös osztójával. A végtelen szakaszos tizedes törtek szintén átírhatók közönséges tört alakba. Ennek egyszerű, elemi módja is van, és végtelen mértani sorok összegképletének segítségével is meghatározható a közönséges tört alak. A végtelen nem szakaszos tizedes törtek irracionális számok. Vannak olyan irracionális számok, amelyeket kiemelt szerepük miatt betűvel is eljelöltek, ilyen például a vagy az . De irracionális szám az összes olyan egész számnak a négyzetgyöke is, amely nem négyzetszám. Az irracionális számok halmaza a 4 alapműveletre nézve nem zárt. Halmazok számossága. Végesnek mondjuk a halmazt, ha az elemszáma egy természetes számmal megadható. A racionális és az irracionális számok halmazának elemszáma nem adható meg egy természetes számmal, ezért ezek végtelen halmazok. A végtelen elemszámú halmazok esetében megkülönböztetünk megszámlálhatóan végtelen elemszámot és nem megszámlálhatóan végtelen elemszámot. Megszámlálhatóan végtelen az a halmaz, amelynek elemeit valamilyen módon sorba tudjuk rendezni. (Meg tudunk adni egy olyan eljárás, amelyet követve a sorba rendezésnél egyetlen elem sem maradna ki) A racionális számok halmaza megszámlálhatóan végtelen. A Cantor-féle átlós eljárással könnyen sorba rendezhetjük őket. Egy táblázat első sorában a számlálókat, első oszlopában pedig a nevezőket helyezzük el. Előállítjuk az összes lehetséges módon a közönséges törtet. Biztosan szerepelni fog a táblázatban minden közönséges tört, illetve az átlós bejárást követve a sorba rendezés is adódik. Az irracionális számok halmazának elemei nem sorba rendezhetők, nem megszámlálhatóan végtelen ez a halmaz. Az ilyen halmazt kontinuum számosságúnak nevezzük. Ilyen a valós számok halmaza is. A racionális számok és irracionális számok felhasználása. A racionális számok és irracionális számokat már Pitagorasz korában is használták. Említettem, hogy a valós számegyenesen geometriai ismereteket felhasználva ekkor már ismerték helyüket. Építészeti megoldásokban trigonometrikus alakban kifejezett irracionális számokkal is bőven találkozhatunk. De racionális és irracionális számokat kaphatunk másodfokú, trigonometrikus, exponenciális és logaritmusos egyenletek megoldásakor is. Irracionális számok nélkül, pontosan a pi nélkül a kör területéről és kerületéről, forgástestek térfogatáról sem tudnánk beszélni.

Koordinátageometria 3
18. Vektorok, vektorműveletek ...

18. Vektorok, vektorműveletek ...

18. tétel: Vektorok, vektorműveletek. Vektorfelbontási tétel. Vektorok koordinátái. Skaláris szorzat. A kidolgozott tételt fogod látni/ hallani a videón úgy, ahogyan azt a vizsgán is egy az egyben elmondhatod. Azokat érdemes felírni a táblára, amit a videón látsz kékkel. A videó 2. felében segítünk megtanulni is a tételt. Mit kell tudni a vektorokról? Az irányított szakaszokat nevezzük vektoroknak. A szakasz azért irányított, mert van kezdőpontja és végpontja. Ez egy szemléletes megoldás, a vektor alapfogalom, nem definiáljuk. Egy vektort két mennyiséggel lehet jellemezni, a hosszával és az irányával. A vektor abszolútértéke definíció szerint a vektort meghatározó irányított szakasz hosszát jelenti. A nulla hosszúságú vektort nullvektornak nevezzük. Ennek a vektornak az iránya tetszőleges. A tetszőleges irány annyit tesz, hogy mindig annyi, amennyi szükséges: a nullvektor lehet párhuzamos és merőleges is egy másik vektorhoz viszonyítva. Két nem nullvektor szöge 0°, ha egyirányúak, 180° ha ellentétes irányúak, más esetben a két vektor iránya által meghatározott két szög közül a kisebb. Milyen műveleteket végezhetünk vektorokkal, és hogyan? A vektorok között műveleteket értelmezünk. a és b vektor összege annak az eltolásnak a vektora, amellyel helyettesíthető az a vektorral és a b vektorral történő eltolások egymásutánja. A vektorösszeadás kommutatív és asszociatív művelet. Középiskolában vektorok összeadására a háromszög szabályt és a paralelogramma szabályt használtuk. Az a és b vektor különbségén azt a c vektort értjük, amelyre a = b + c teljesül. Ezzel ekvivalens az a definíció, hogy az a-hoz hozzáadjuk a b ellentettjét. Most ismertetem a vektor skalárral való szorzását. Egy nullvektortól különböző a vektor tetszőleges alfa valós számmal, azaz skalárral vett szorzata egy olyan vektor, amelynek abszolút értéke alfa*|a|; Az irána alfa > 0 esetén az a vektorral egyirányú; alfa

Tört szorzása törttel röviden